Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapiepraktijk Fysiodé 2022.

Onderstaand wordt uiteengezet hoe betalingen van uw fysiotherapie behandelingen kunnen lopen en vindt u de betalingsvoorwaarden van onze praktijk.

Aangezien wij met de meeste zorgverzekeraars een contract hebben, is het gebruikelijk dat wij de rekeningen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:

  • Voor rechtstreekse declaratie geeft u ons uw juiste polisnummer, burger servicenummer (sofinummer), geboortedatum, naam, adres en woonplaats gegevens door. Bij wijzigingen, van met name het aanvullende pakket, bent u zélf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens aan onze administratie.
  • Vergoeding van fysiotherapiebehandelingen valt in de meeste gevallen onder het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Bent u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd, dan ontvangt u van ons een nota.
  • Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén contract hebben afgesloten voor het rechtstreeks declareren van behandelingen, dan ontvangt u van ons een nota die u zelf, binnen de betalingstermijn, dient te voldoen. Voor vragen over het rechtstreeks declareren kunt u terecht bij onze administratie.
  • De middelen/behandelingen die door de zorgverzekeraar niet worden vergoed, worden bij u in rekening gebracht. U kunt dan van ons een nota ontvangen.

 

  •  Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de (mondelinge) behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en Fysiodé. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij de het sluiten van de (mondelinge) behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. M.u.v. afspraken op de maandag, deze dienen voor 09.00 uur afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak houdt Fysiodé zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.
  • De declaraties van Fysiodé voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in gebreken met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • De patiënt kan zich niet aan betaling van een door Fysiodé verzorgde behandeling onttrekken wanneer achteraf blijkt dat hij hiervoor niet verzekerd is, dan wel wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.
  • Zodra de patiënt in gebreken verkeert, is Fysiodé gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van het jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde geldende rente.
  • Indien de patiënt in gebreken verkeert, is Fysiodé gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €20,- alles exclusief omzetbelasting.

Mocht u na het lezen van bovenstaande voorwaarden nog vragen hebben, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met Fysiotherapiepraktijk Fysiodé.