Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Fysiofit Deventer verricht voor een cursist, ook op aanvullende/vervolgwerkzaamheden die door Fysiofit Deventer verricht worden.

 1. Fysiofit Deventer is gerechtigd deze algemene bepalingen te wijzigen. Een verandering van deze bepalingen geldt met ingang van de dag van depot bij de Kamer van Koophandel te Deventer.
 2. Deze algemene bepalingen blijven van kracht indien Fysiofit Deventer geheel of gedeeltelijk van naam of rechtsvorm verandert.
 3. STATUS
  Medisch fitness centrum Fysiofit Deventer is een particuliere instelling, opgericht maart 1992 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Twente en Salland te Deventer onder nummer 38020965.
  Fysiofit is lid van Fitvak
 4. ACTIVITEITEN
  Fysiofit Deventer biedt individuele trainingsprogramma’s , in groepen, uitsluitend begeleid door fysiotherapeuten of fysiotherapeuten i.o.
 5. CURSISTEN
  Cursisten zijn zij die met Fysiofit een overeenkomst hebben aangegaan tot deelneming aan het individuele trainingsprogramma. Deze overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door ondertekening van het inschrijfformulier.
 6. DUUR VAN DE OVEREENKOMST.
  De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden of een veelvoud van 3 maanden. Het traject moet ook binnen deze periode worden afgerond. Behoudens schriftelijke opzegging uiterlijk 1 maand voor afloop van de overeengekomen termijn, wordt de overeenkomst stilzwijgend geacht te worden voortgezet voor onbepaalde tijd. Gemiste lessen kunnen, na overleg, worden ingehaald. Fysiofit behoudt zich het recht voor, in de vakantie periode uren samen te voegen. Fysiofit behoudt het recht zich voor om tijdens officiële feestdagen de fit uren van die dag te laten vervallen. De fysiofitter krijgt de mogelijkheid de vervallen uren binnen het kwartaal in te halen.
  6a.   ZWANGERFIT
  De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 10, 20 of 30 weken met de mogelijkheid tot volgen van theorielessen en met een tussentijdse stop i.v.m. de bevalling. Na hervatting vervolgt u het wekelijks programma. Het abonnement is inclusief 4 theorielessen van een half uur. De maximale duur van het abonnement bedraagt 12 maanden.
 7. CURSUSGELDEN
  De cursist is verplicht voor aanvang van de cursus het volledige cursusgeld te betalen. Betaling dient te geschieden ofwel contant door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening nummer: NL47 RABO 0377 7092 55 t.n.v. Fysiofit te Deventer. Fysiofit Deventer is gerechtigd de cursusgelden jaarlijks te verhogen met het percentage van de prijsontwikkeling zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 8. BETALING.
  Bij niet tijdige betaling komen alle kosten die Fysiofit Deventer moet maken ter inning van het verschuldigde voor rekening van cursist. Dit omvat zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. Die buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom. Bovendien is cursist een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt beschouwd als een gehele maand, te berekenen met ingang van 14 dagen na herinneringsdatum.
 9. ZON – en  FEESTDAGEN/VAKANTIES.
  Fysiofit Deventer is gesloten op officiële feestdagen en zondagen. Bij afwezigheid van de fysiotherapeut/lesgever wordt voor een vervanger gezorgd.
 10. AANSPRAKELIJKHEID.
  Indien bij de uitvoering van de overeenkomst zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Fysiofit Deventer wordt uitgekeerd.
 11. WANGEDRAG.
  Cursisten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam of eer van Fysiofit in
  opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang  tot het centrum worden
  ontzegd. In het laatste geval wordt de overeenkomst geacht met directe ingang te zijn
  ontbonden, zonder dat de cursist aanspraak kan maken op restitutie of kwijtschelding
  van reeds verschuldigde cursusgelden.
 12. WET OP DE PRIVACY.
  De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fysiofit Deventer gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

HUISREGELS
Aangezien er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden voor zowel cliënten, bezoekers als de medewerk(st)ers. Onderstaand zijn de regels weergegeven:•    Hebt u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan kunt u zich in eerste instantie richten tot uw behandelend therapeut. Hij/zij zal proberen samen met u de juiste oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal getracht worden samen met één van de praktijkhouders, door middel van een klachtenformulier, tot een aanvaardbare oplossing te komen.

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; Fysiodé behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk/oefenruimte te ontzeggen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok, in de wacht- of kleedruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • Fysiodé aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut / fysiotherapeut i.o. hebben gehouden.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Persoonsregistratie. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u deze informatie opvragen bij de desbetreffende fysiotherapeut of onze administratie.
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.
 • Gevonden voorwerpen kunnen afgegeven worden aan de balie. Voor informatie als u iets verloren bent, kunt u daar ook terecht.
 • Voor als uw administratieve vragen zijn wij telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
 • Op onze website www.fysiofit-deventer.nl kunt u informatie vinden over onze praktijk betreffende o.a. specialismen, therapeuten en nieuwe ontwikkelingen.
 • Bij verhindering wordt verzocht tijdig af te bellen en heeft u de mogelijkheid om binnen het abonnement de gemiste les in te halen.

Tenslotte:
Om optimaal resultaat van uw  behandeling te krijgen, is gezamenlijke inspanning van behandelaar en patiënt noodzakelijk. Voor sommige behandelingen is het nodig dat u ook thuis oefeningen doet. Uw inzet draagt bij aan een sneller herstel.

Wij wensen u een spoedig herstel toe.